Renhållning och snöröjning

Kommunen sköter renhållningen och halkbekämpning på körbanorna i området, men inte på de gångbanor och parkeringsytor som tillhör föreningen. Tills vidare har vi dock ett avtal med en entreprenör som sköter snöröjningen åt oss under perioden 1 november till 31 mars.

 

Följande ytor omfattas för närvarande av snöröjningen och kommer även att flisas/sandas av entreprenören:

  • Samtliga trottoarer
  • Samtliga gångar till och mellan radhusen
  • Infart till parkeringsplatser och den öppna ytan mellan parkeringsrutorna.

Respektive p-ruta (där bilen parkeras) skottas av ägaren själv.

Då besöksplatserna kan vara upptagna ingår inte heller dessa i snöröjningen. Därför är det bra om vi tillsammans hjälps åt att skotta dessa platser.

Snöröjning ska utföras när snödjupet överstiger 3 cm och senast tolv timmar efter snöfall. Sand- och flissopning utförs under april månad.

Vår snöröjningsleverantör är försäkrad och övertar därigenom det ansvar som respektive fastighetsägare har beträffande snöröjning och eventuella olyckor.Uppdaterat 2014-10-21