Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Vad får jag ändra i husens exteriör?
Hängrännor och stuprör
Färg och tapeter
Träpanel
Stegar och byggnadsställning
Ingrepp eller fel som berör flera fastigheter
Målning
Taken
Värmeinstallation
Miljöfarliga ämnen i våra hus
Dränering
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

ALLMÄNT

Som fastighetsägare skall du informera hantverkare om att det finns/kan finnas miljöfarliga ämnen. Vissa av dessa skall rapporteras till miljöförvaltningen och eller arbetsmiljöverket. För mer information om dessa ämnen, om ditt ansvar som fastighetsägare, om saneringskrav, provtagning mm kontakta miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. www.goteborg.se - sök på ovanstående ämnen.
www.radonguiden.se

Miljöfarliga ämnen som finns/kan finnas i våra hus.
(Ytterligare ämnen finns möjligen som vi inte just nu har vetskap om)

Asbest

Provtagning har gjorts av fastighetsägare som visar på förekomst av asbest i mjukfogen mellan fönster och tegelfasad samt i kakelfix och kakelfog i ursprungliga badrum. Även några kök har visat sig ha asbest i kakelfogar och i limmet i golvmattan. Asbest var vanligt förekommande i en mängd olika byggmaterial före mitten på 70-talet.
Vid rivning/sanering krävs speciella skyddsåtgärder. Arbetsmiljöverket har bestämda regler hur byggföretag skall hantera asbest.
Asbest består av små fibrer som tas upp i dina lungor och som inte kan brytas ner och riskerar att ge upphov till sjukdomar. Prover kan lämnas in på  Yrkestoxikologi, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kostnaden ligger på några hundralappar.

Radon

Radon finns i konstruktionen i gavelväggarna i området - alltså då endast i en del av fastigheterna.
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.
Man kan ta kontakt med miljöförvaltningen och ta reda på vilka värden som uppmätts av fastighetsägare i området.
Gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3 och de värden som mätts upp i Robertshöjds radhus ligger under detta.

PCB

Fogmassor med PCB (polyklorerade bifenyler) användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv.
PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.
PCB är en grupp ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. De bryts ner mycket långsamt och orsakar därför långsiktiga skador i miljön.
Provtagning på PCB har gjorts på mjukfog mellan fönster och tegelfasad där halter under gränsvärdet påvisades. Variationer kan eventuellt förekomma inom området så därför rekommenderas att provtagning görs.
Uppdaterat 2019-11-07
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum