Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar

Vilket är Samfällighetsföreningens ansvar?
Samfällighetsföreningen förvaltar 8 gemensamhetsanläggningar beskrivna i Förrättningsbeslutet från Lantmäterimyndigheten 2003-06-03 (t.ex. fjärrvärmeledningar, parkeringsytor och grönområden). Samtliga fastighetsägare är medlemmar Robertshöjds Samfällighetsförening.
Läs mer: länk till förrättningen

Vad ansvarar styrelsen för?
Styrelsen driver Samfällighetsföreningens arbete enligt Förättningsbeslutet samt beslut från årsmötet. Styrelsen har inga skyldigheter eller befogenheter utöver detta.
Läs mer:  Länk till årsmötesprotokoll samt till Förrättningen

Vad går avgiften till Samafällighetsföreningen till ?
De största kostnadsposterna är fjärrvärme och vatten.
Fjärrvärmen utgör 60% av föreningens totala budget och vatten utgör 17%.
Den största kostnadsposten därefter är kontraktskötsel av grönytor och asfalt.

Vattnet behöver stängas av- hur gör jag?  
Till vänster i toalettutrymmet på nedervåningen finns ett skåp med vred för att stänga av kall- och varmvatten i varje enskilt hushåll.

Värmeelementet skall bytas – hur gör jag för att stänga av vattnet?
Vid byte av värmeelement skall fackman anlitas. Hela värmesystemet sitter ihop och töms systemet kan det få allvarliga konsekvenser.

Röret/vattnet till elementet som skall bytas skall frysas för att förhindra att vatten läcker ut och att luft kommer in i rörledningarna – detta gör en rörläggare.

Ansvarig fackman skall ringa och stämma av med vatten/värme ansvarig i styrelsen,
för tillfället Erik Berglund 0727-092030 eller David Luvö, 0722-251097.

Vad har vi för uppvärmning i husen ?
Robertshöjd har fjärrvärme och som samfällighet har vi ett mycket förmånligt företagsabonnemang.

Lönar det sig med enskilda fjärrvärmeabonnemang ?
Robertshöjd har fjärrvärme och som samfällighet har vi ett mycket förmånligt företagsabonnemang. Detta håller ner värmekostnaderna även vid hårda vintrar. Enskilda abonnemang kommer i nuläget inte att sänka kostnaderna för det enskilda hushållet.
Kostnaderna kan hållas nere ytterligare om varje hushåll tar sitt ansvar och ser efter sin isolering samt hushåller med värmen under de kalla månaderna (i.e. stänger fönster och dörrar när elementen går på max).

Har några alternativa värmekällor diskuterats?
Bergvärme har diskuterats men visat sig innebära en för stor investering för att bli lönsam med tanke på det förmånliga avtalet med fjärrvärme.

Kan jag installera fjärrvärmeelement i mitt förråd eller vind?
Det är förbjudet att installera fjärrvärmeelement i utbyggnader såsom tvättstuga i förråd, vind (även om det är isolerat), och inglasad veranda.

Vem ansvarar för snöröjning och renhållning?
Snöröjning och renhållning av gränder, intilliggande gångvägar, trottoarer samt din parkeringsplats är varje enskild fastighetsägares ansvar. Av praktiska skäl sköts dock gemensamt via Samfälligheten och en entreprenör, i nuläget Svensk Markservice. Skulle entreprenören missa får vi själva hugga tag i spade, salt och grus - huvudsaken är att ingen kommer till skada så om

Besöksplatserna hjälps vi åt att skotta då dessa kan vara upptagna och därmed är svåra att lägga över på en entreprenör.

Vem ansvarar för stuprör och hängrännor?
Hängrännorna, som är av koppar, är varje ägares ansvar. Stuprör och dräneringsbrunnar ingår i gemensamhetsanläggning 1 och om dessa är sönder ligger ansvaret på samfälligheten.

Byggställningen - hur lånar man den?
Byggställningen kan användas till att måla trapphuset inne i huset. Kontakta styrelsen om ni vill få tillgång till byggställningen. mer info, se hustips och rekommendationer/stegar och byggnadsställning

Vem styr hur varmt det blir i husen?
Värmen på vattnet i fjärrvärmeanläggningen styrs av en givare/mätare som anpassar till aktuell utetemperatur. Vid plötsliga temperaturförändringar kan det ta upp till en dag innan systemet klarar att leverera rätt värme. Om du tycker att det är för kallt - börja med att kontrollera om dina element behöver luftas och kontakta styrelsen om problemen kvarstår.

Hur får man tag i "Björkekärrspanel" till plank och förråd?
Snickare kan ofta ta fram panelen hos en brädgård. Tag annars själv kontakt med t ex Optimera eller Göteborgs specialhyvleri som kan tillverka panel efter kundens behov. Partille trä AB har träpanelen i lager (uppgift sommaren 2017). 

Vilken kulör /färgtyp skall jag måla plank och förråd med?
Brunsvart 517, Nordsjö Tinova transparant exterior - EJ täcklasyr. Alternativt lasyrfärg av annat fabrikat men då i samma NCS-kulör.

Vem har ansvar för förrådsväggarna i tomtgräns när det gäller underhåll och renovering?
Praxis är att man ansvarar för de plank, förrådsväggar som vetter mot den egna gården/trädgården.
Större renoveringar måste ske i dialog med berörd granne.
 
När och för vad skall man söka bygglov?
"Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:
• måla om den i en annan färg, med färg menas annan kulör
• byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
• byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Hur fungerar det med hämtning av avfall och kompost vid ägarbyte?
www.goteborg.se under rubrikerna Miljö/Avfall och återvinning kan du få info om hur du gör med vatten- och avfallsabonnemanget när huset byter ägare, vad taxan är, om du vill ändra ditt abonnemang / hur ofta hämtning skall ske mm.

Vad skall jag tänka på vid renovering av badrum?
Vid avstängning av värmesystem kontakta grannar samt styrelsen. Avstängning skall göras av auktoriserat VVSföretag.
Vattenburen golvvärme får inte anslutas till värmesystemet. Värmeslingor i golv får vara elslingor. Övrig uppvärmning skall ske med radiator.
Vid behov av bättre ventilation bör fläkt placeras invändigt, inga huvar på tak.

Uppdaterat 2019-11-05
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum