Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Vad får jag ändra i husens exteriör?
Hängrännor och stuprör
Färg och tapeter
Träpanel
Stegar och byggnadsställning
Ingrepp eller fel som berör flera fastigheter
Målning
Taken
Värmeinstallation
Miljöfarliga ämnen i våra hus
Dränering
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Vad får jag ändra i husens exteriör?

Texten nedan är delvis hämtad ur "Radhus i Robertshöjd" av arkitekt SAR Lennart Tropp och arkitekt SAR Christian Frisenstam, januari 2000:

Radhusområdet har en enhetlig arkitektonisk karaktär, som är väl värd att bevara. Karaktäristiskt för området är kombinationen av rött tegel, brunmålade träpartier och vita detaljer i trä och plåt. Den rikliga grönskan, med stora träd och uppvuxna trädgårdar är också en kvalitet som bör bibehållas. Om förändringar görs är det viktigt att de utförs på ett kvalitetsmedvetet sätt. De enskilda husens värde är beroende av det intryck som hela området gör.

Rekommendationen är att bevara de ursprungliga lösningarna i alla delar från de stora dragen till de små detaljerna.

Entrésidan
Rekommendationen är att plank bevaras enligt ursprungligt utseende. Både vad gäller kulör och ursprunglig paneltyp. Planken får inte höjas.
Plankens brunsvarta färg och plåtavtäckningens tunna vita linje håller ihop gränden och har stor betydelse för enhetligheten som är ett signum för området. Vid renovering bör man behålla de vita plåtdetaljerna som är nätta och specialritade för området.
Grindarna markerar fastigheternas entréer i en återkommande rytm och bör vara vita för att kontrastera mot de mörka planken.
Viktiga detaljer är den infällda brevlådan, takavvattningens vinkel mot de smäckra vita stuprören och grindhandtagen. 

Gårdssidan av planket kan målas i en ljus kulör men rekommenderas att bevaras mörkt brun.
På en mindre del av kökssidan kan ett förråd byggas. För detta krävs bygglov.
Trädraden i dubbelsidiga gränder skapar mjuk kontrast mot husens raka former och gör gränden mer inbjudande. 
Träden bör bevaras och vid behov förnyas. Man bör då gemensamt gå ihop i gränden och välja en trädtyp för att få en fin enhetlig trädrad. Rekommendation på lämpliga trädtyper fås genom kontakt med styrelsen.

Trädgårdssidan
Pergola vid uteplatsen bör bibehållas med oförändrat utseende.
En enkel övertäckning av pergolan får göras utan bygglov, på en yta av max 12 kvm. Karaktären ska därvid behållas så långt det är möjligt. Plastmaterial bör undvikas eftersom det ofta ger ett provisoriskt intryck och åldras fult.
Grannens godkännande krävs för tak närmare tomtgräns än 4,5 meter.
En större övertäckning eller inglasning fordrar bygglov samt godkännande av granne. Inglasningen ska utföras så att pergolans karaktär bibehålls. Pergolan får inte byggas in så att den blir en uppvärmd del av vardagsrummet.
Staket bör inte uppföras mellan tomtgränserna eftersom parkkaraktären då går förlorad.

Tak och fönster
Om taktegel byts eller kompletteras ska det vara av samma typ som det ursprungliga, dvs tvåkupigt, rött lertegel.
Om fönster byts ska de ha samma storlek, färg och indelning som de ursprungliga.

När och för vad skall man söka bygglov?
"Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:
• måla om den i en annan färg, med färg menas annan kulör
• byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
• byta material på taket, till exempel från tegel till plåt
För en- och tvåbostadshus finns undantag, se nedan.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär behålls och hänsyn tas till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker. Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område som är särskilt värdefullt." www.boverket.se

Lagkrav när det gäller underhåll och renovering av hus?  
Plan- och bygglag (2010:900)
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum